Pares i mares participatius

Els pares i mares tenen el paper principal en l’educació dels nens i joves; en conseqüència, el professorat col·labora amb ells des de la confiança i el respecte per les funcions específiques de cadascú.

Uns i altres es responsabilitzen de l’intercanvi d’informació referida als fills i alumnes, així com d’actuar amb coherència com a educadors des dels seus respectius àmbits.

La carta de compromís entre les famílies i l’escola és vista per tots com un pacte vinculant d’uns i altres a favor de l’educació de cada alumne i alumna.

Com a professionals o experts que són en diversos àmbits, els pares, d’acord amb els mestres, fan aportacions pedagògiques a les classes.

A més, els pares, representats per l ́AFBSM i la seva Junta, tenen un paper central com a titulars de l’escola que els confereix un alt nivell de coresponsabilitat en la seva bona marxa.

Que col·laboren amb l’escola

clubLecturaWondersMares i pares que expliquen la seva experiència laboral i acadèmica, o que organitzen i col·laboren en el Club de Lectura.

mares i pares delegats

recollidaAliments02El grup de pares i mares d’alumnes que voluntàriament assumeixen la funció d’interlocutors entre les famílies d’un grup-classe i els seus professors…