Batxillerat

 

El Batxillerat proporciona als alumnes maduresa intel·lectual i humana, i també els coneixements i les habilitats que els permetin dur a terme les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.

L’alumne ha de tenir present que comença una nova etapa en el seu ensenyament secundari. Es troba davant d’un cicle no obligatori, amb la qual cosa cal tenir en compte que l’interès i la constància en l’estudi són imprescindibles per assolir els objectius i les competències bàsiques de batxillerat i per tant poder continuar la seva preparació.

En acabar batxillerat hi ha la possibilitat d’accedir al món laboral, o bé de continuar estudis superiors en els Cicles Formatius de Grau Superior o en la Universitat.

Els Batxillerats s’estructuren en una part obligatòria, formada per assignatures comunes a totes les modalitats, i una part diversificada, formada per les assignatures pròpies de cada modalitat, les optatives i el treball de recerca.

Les diferents modalitats de Batxillerat, organitzades de forma flexible, ajuden l’alumne a traçar un camí que el condueixi des de la formació general, proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum, adreçat cap a uns estudis o unes professions determinades.

 

El projecte educatiu de l’Escola Proa contempla que els alumnes de primer de batxillerat cursin una hora de més a la setmana de llengua, alternativament en català i castellà, per tal d’assolir un bon nivell d’expressió oral i escrita.

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat. El treball ha d’estar presentat i aprovat per tal de poder obtenir el títol de batxillerat. Aquest treball:

 • És una petita investigació.
 • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Està dirigit per un professor/a – tutor/a.
 • Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball (40%), l’informe escrit (40%)i la presentació oral (20%).

 

A efectes pràctics, a la nostra escola, l’organització del treball de recerca és la següent:

 1. Durant el primer trimestre de primer es passa informació als alumnes sobre què és el TR i possibles temes. Se’ls informa de la manera de qualificar el treball (Annex 1). Els departaments proposen llistes de temes de treball de recerca.
 2. Als alumnes se’ls passa informació continguda a http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm
 3. Assenyalem un dia de la primera quinzena de febrer per tal que els alumnes de primer entreguin un full d’identificació on proposen les línies generals del seu futur treball de recerca Es penalitza en el seguiment dels alumnes que no ho fan.
 4. Els tutors de classe, amb l’ajuda dels departaments, valoren els temes que proposen els alumnes. Es recondueixen els temes no acceptats cap als proposats pels departaments.
 5. Es fa una primera adjudicació de tutors de treball. Cal deixar ben clar per tothom que el tutor que comença en aquest moment no té perquè ser el definitiu.
 6. Si durant la segona quinzena de febrer hi ha alumnes que no han decidit tema, se’ls pot assignar tutor i aquest pot triar tema (amb acord de l’alumne)
 7. Es recomana als alumnes de primer que assisteixin a alguna exposició oral dels TR dels alumnes de segon (durant el mes de març).
 8. S’adreça els alumnes de primer a la mostra de recerca del districte (segona quinzena d’abril)
 9. Un cop repartits els treballs, els tutors de curs informen als alumnes del seu tutor de treball i s’estableixen els primers contactes a principis de març.
 10. Cada tutor de treball de recerca farà les anotacions corresponents del seguiment al Clickedu.
 11. El treball de recerca ha de basar-se en una bibliografia impresa i contrastable a més de les consultes a internet.
 12. El treball escrit ha de tenir un mínim de 30 pàgines i un màxim de 50, en lletra de cos 11 i a doble espai (segons les instruccions de presentació de què disposen els alumnes). Amb aquesta restricció s’intenta aconseguir que el treball estigui ben redactat i elaborat i no sigui només una acumulació d’informació. Es faran les excepcions que els tutors considerin oportunes.
 1. Els tutors de treball acordaran amb els alumnes la feina (un mínim del 30% del treball) que cal que haurà de contenir el primer esborrany que s’haurà d’entregar a principis del mes de maig. El tutor el corregeix i el torna.
 2. Els tutors de treball de recerca mantindran informats als tutors de classe sobre la marxa del treball dels seus alumnes.
 3. Amb les notes finals de curs donarem el full de valoració de seguiment de la feina feta a 1r.
 4. Els alumnes han d’entregar l’esborrany definitiu a finals d’octubre i la memòria escrita definitiva durant la primera setmana de desembre, de 2n curs. Corregeix el treball el tutor i un altre professor.
 5. Es fa avaluació de treball de recerca al mes de desembre i es publica la llista d’aptes i no aptes.
 6. Els aptes fan l’exposició oral durant la primera quinzena del mes de gener. Avalua l’exposició oral un tribunal de tres professors on hi ha d’haver el tutor del treball.
 7. S’intentarà presentar a premis externs tots els treballs que tinguin qualitat suficient i compleixin els requisits demanats en cada cas.
 8. Els treballs no aptes s’hauran de refer i presentar a suficiència durant el mes d’abril. Aquests alumnes faran l’exposició oral, en el cas que el treball sigui apte, a finals de maig. La seva nota de TR es considera de recuperació.
 9. No poden optar per suficiència els alumnes que no han presentat cap treball abans. En tot cas serà el tutor qui recomani que el treball vagi directament a suficiència.
 10. No s’acceptaran treballs sense seguiment.

 

“Visita el nostre bloc DIARI DE BORD!”

 

FORMES DE CONCERTAR CITA PRÈVIA

trucant al telèfon 93 421 95 29, de 9:00 a 17:00

o

On-line, omplint el següent formulari


  *Camps obligatoris

  Persona de contacte: *

  Correu electrònic: *

  Telèfon: *

  Nom i cognoms Alumne/a: *

  Etapa interessada:*INFANTILPRIMÀRIAESOBATXILLERAT

  Modalitat de la visita:*PRESENCIALTELEMÀTICA

  Escola de la qual prové:

  Observacions:

  Protecció de dades:

  Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com

   

  Informació preinscripcions

   


  La sol·licitud s’ha de fer en suport informàtic al Departament d’Educació


  preinscripció gencat

  Per a més informació


  CRISTINA COCA

  Telèfon: 934 219 529, ext. 401
  Horari d’atenció al públic: 8:00h. a 13:00h.
  ccoca@escola-proa.cat

   *Camps obligatoris

   Accepto les condicions de protecció de dades

   Protecció de dades:

   Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com

   SolerMerce

   MERCÈ SOLER

   Telèfon: 934 219 529
   Horari d’atenció al públic: 13:00h. a 17:00h.
   msoler@escola-proa.cat

    *Camps obligatoris

    Accepto les condicions de protecció de dades

    Protecció de dades:

    Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com

    UrreaCarme
    CARME URREA

    Telèfon: 934 219 529
    Horari d’atenció al públic: 17:00h. a 19:00h.
    carmeurrea@escola-proa.cat

     *Camps obligatoris

     Accepto les condicions de protecció de dades

     Protecció de dades:

     Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com