Batxillerat

 

El Batxillerat proporciona als alumnes maduresa intel·lectual i humana, i també els coneixements i les habilitats que els permetin dur a terme les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.

L’alumne ha de tenir present que comença una nova etapa en el seu ensenyament secundari. Es troba davant d’un cicle no obligatori, amb la qual cosa cal tenir en compte que l’interès i la constància en l’estudi són imprescindibles per assolir els objectius i les competències bàsiques de batxillerat i per tant poder continuar la seva preparació.

En acabar batxillerat hi ha la possibilitat d’accedir al món laboral, o bé de continuar estudis superiors en els Cicles Formatius de Grau Superior o en la Universitat.

Els Batxillerats s’estructuren en una part obligatòria, formada per assignatures comunes a totes les modalitats, i una part diversificada, formada per les assignatures pròpies de cada modalitat, les optatives i el treball de recerca.

Les diferents modalitats de Batxillerat, organitzades de forma flexible, ajuden l’alumne a traçar un camí que el condueixi des de la formació general, proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum, adreçat cap a uns estudis o unes professions determinades.

 

materiesComunes

El projecte educatiu de l’Escola Proa contempla que els alumnes de primer de batxillerat cursin 3h a la setmana de filosofia i ciutadania per tal de donar cabuda a tots els continguts d’ètica i educació en valors que volem transmetre als nostres alumnes. Per altra banda els alumnes de primer fan una hora més a la setmana de llengua, alternativament en català i castellà, per tal d’assolir un bon nivell d’expressió oral i escrita.

primer curs

ITINERARI 1A1

Fonaments de l’art 1
Cultura audiovisual
Dibuix tècnic 1
Dibuix artístic 1

 

ITINERARI 1A2

Fonaments de l’art 1
Cultura audiovisual
Volum
Dibuix artístic 1

 

segon curs

itinerari 2a1

Fonaments de l’art 2
Dibuix artístic 2
Disseny
Cultura i tècniques audivisuals

 

Itinerari 2a2

Fonaments de l’art 2
Dibuix artístic 2
Disseny
Dibuix tècnic 2

 

PRIMER CURS

ITINERARI 1c1

Matemàtiques 1
Física 1
Química 1
Biologia 1

 

ITINERARI 1c2

Matemàtiques 1
Física 1
Química 1
Tecnologia 1

 

ITINERARI 1c3

Matemàtiques 1
Física 1
Dibuix tècnic 1
Tecnologia 1

 

ITINERARI 1c4

Matemàtiques 1
Ciències de la Terra 1
Química 1
Biologia 1

 

SEGON CURS

ITINERARI 2c1

Matemàtiques 2
Física 2
Química 2
Biologia 2

 

ITINERARI 2c2

Matemàtiques 2
Física 2
Química 2
Tecnologia 2

 

ITINERARI 2c3

Matemàtiques 2
Física 2
Dibuix tècnic 2
Tecnologia 2

 

ITINERARI 2c4

Matemàtiques 2
Ciències de la Terra 2
Química 2
Biologia 2

 

ITINERARI 2C5

Matemàtiques 2
Economia 2
Química 2
Física 2

 

ITINERARI 2C6

Matemàtiques 2
Economia 2
Dibuix tècnic 2
Ciències de la Terra 2

 

ITINERARI 2C7

Matemàtiques 2
Economia 2
Química 2
Ciències de la Terra 2

 

PRIMER CURS

ITINERARI 1s1

Matemàtiques CS 1
Economia 1
Història del Món Contemporani
Francès

 

ITINERARI 1s2

Matemàtiques CS 1
Economia 1
Història del Món Contemporani
Sociologia i psicologia

 

ITINERARI 1s3

Llatí 1
Literatura univeral
Història del Món Contemporani
Francès

 

ITINERARI 1s4

Llatí 1
Literatura universal
Història del Món Contemporani
Sociologia i psicologia

 

ITINERARI 1s5

Matemàtiques CS 1
Llatí 1
Història del Món Contemporani
Francés

 

ITINERARI 1s6

Matemàtiques CS 1
Llatí 1
Història del Món Contemporani
Sociologia i psicologia

 

SEGON CURS

ITINERARI 2S1

Matemàtiques CS 2
Geografia
Economia 2
Literatura catalana

 

ITINERARI 2S2

Matemàtiques CS 2
Geografia
Economia 2
Literatura castellana

 

ITINERARI 2S3

Matemàtiques CS 2
Geografia
Cultura audiovisual
Literatura catalana

 

ITINERARI 2S4

Matemàtiques CS 2
Geografia
Cultura audiovisual
Literatura castellana

 

ITINERARI 2S5

 Matemàtiques CS 2
Història de l’art
Economia 2
Literatura catalana

 

ITINERARI 2S6

Matemàtiques CS 2
Història de l’art
Economia 2
Literatura castellana

 

ITINERARI 2S7

Matemàtiques CS 2
Història de l’art
Cultura audiovisual
Literatura Catalana

 

ITINERARI 2S8

Matemàtiques CS 2
Història de l’art
Cultura audiovisual
Literatura Castellana

 

ITINERARI 2S9

Llatí 2
Geografia
Cultura audiovisual
Literatura catalana

 

ITINERARI 2S10

Llatí 2
Geografia
Cultura audiovisual
Literatura castellana

 

ITINERARI 2S11

Llatí 2
Història de l’art
Cultura audiovisual
Literatura catalana

 

ITINERARI 2S12

Llatí 2
Història de l’art
Cultura audiovisual
Literatura castellana

 

En passar de primer a segon no cal conservar el nombre d’itinerari, només cal tenir en compte que per cursar una matèria II cal haver cursat prèviament la I (Ex. Per fer Llatí II cal haver fet Llatí I) a excepció del cas dels alumnes que a primer hagin fet ciències i a segon vegin que es volen dedicar al camp de l’empresa; només en aquest cas poden fer Economia II sense haver cursat Economia I.

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat. El treball ha d’estar presentat i aprovat per tal de poder obtenir el títol de batxillerat. Aquest treball:

 • És una petita investigació.
 • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Està dirigit per un professor/a – tutor/a.
 • Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball (40%), l’informe escrit (40%)i la presentació oral (20%).

 

A efectes pràctics, a la nostra escola, l’organització del treball de recerca és la següent:

 1. Durant el primer trimestre de primer es passa informació als alumnes sobre què és el TR i possibles temes. Se’ls informa de la manera de qualificar el treball (Annex 1). Els departaments proposen llistes de temes de treball de recerca.
 2. Als alumnes se’ls passa informació continguda a http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm
 3. Assenyalem un dia de la primera quinzena de febrer per tal que els alumnes de primer entreguin un full d’identificació on proposen les línies generals del seu futur treball de recerca Es penalitza en el seguiment dels alumnes que no ho fan.
 4. Els tutors de classe, amb l’ajuda dels departaments, valoren els temes que proposen els alumnes. Es recondueixen els temes no acceptats cap als proposats pels departaments.
 5. Es fa una primera adjudicació de tutors de treball. Cal deixar ben clar per tothom que el tutor que comença en aquest moment no té perquè ser el definitiu.
 6. Si durant la segona quinzena de febrer hi ha alumnes que no han decidit tema, se’ls pot assignar tutor i aquest pot triar tema (amb acord de l’alumne)
 7. Es recomana als alumnes de primer que assisteixin a alguna exposició oral dels TR dels alumnes de segon (durant el mes de març).
 8. S’adreça els alumnes de primer a la mostra de recerca del districte (segona quinzena d’abril)
 9. Un cop repartits els treballs, els tutors de curs informen als alumnes del seu tutor de treball i s’estableixen els primers contactes a principis de març.
 10. Cada tutor de treball de recerca farà les anotacions corresponents del seguiment al Clickedu.
 11. El treball de recerca ha de basar-se en una bibliografia impresa i contrastable a més de les consultes a internet.
 12. El treball escrit ha de tenir un mínim de 30 pàgines i un màxim de 50, en lletra de cos 11 i a doble espai (segons les instruccions de presentació de què disposen els alumnes). Amb aquesta restricció s’intenta aconseguir que el treball estigui ben redactat i elaborat i no sigui només una acumulació d’informació. Es faran les excepcions que els tutors considerin oportunes.
 1. Els tutors de treball acordaran amb els alumnes la feina (un mínim del 30% del treball) que cal que haurà de contenir el primer esborrany que s’haurà d’entregar a principis del mes de maig. El tutor el corregeix i el torna.
 2. Els tutors de treball de recerca mantindran informats als tutors de classe sobre la marxa del treball dels seus alumnes.
 3. Amb les notes finals de curs donarem el full de valoració de seguiment de la feina feta a 1r.
 4. Els alumnes han d’entregar l’esborrany definitiu a finals d’octubre i la memòria escrita definitiva durant la primera setmana de desembre, de 2n curs. Corregeix el treball el tutor i un altre professor.
 5. Es fa avaluació de treball de recerca al mes de desembre i es publica la llista d’aptes i no aptes.
 6. Els aptes fan l’exposició oral durant la primera quinzena del mes de gener. Avalua l’exposició oral un tribunal de tres professors on hi ha d’haver el tutor del treball.
 7. S’intentarà presentar a premis externs tots els treballs que tinguin qualitat suficient i compleixin els requisits demanats en cada cas.
 8. Els treballs no aptes s’hauran de refer i presentar a suficiència durant el mes d’abril. Aquests alumnes faran l’exposició oral, en el cas que el treball sigui apte, a finals de maig. La seva nota de TR es considera de recuperació.
 9. No poden optar per suficiència els alumnes que no han presentat cap treball abans. En tot cas serà el tutor qui recomani que el treball vagi directament a suficiència.
 10. No s’acceptaran treballs sense seguiment.

 

“Visita el nostre bloc DIARI DE BORD!”


HORARI DE TROBADES PRESENCIALS I TELEMÀTIQUES

Dijous a les 17:30h …consultar qualsevol altre horari

 

FORMES DE CONCERTAR CITA PRÈVIA

trucant al telèfon 93 421 95 29, de 9:00 a 17:00

o

On-line, omplint el següent formulari*Camps obligatoris

Persona de contacte: *

Correu electrònic: *

Telèfon: *

Nom i cognoms Alumne/a: *

Etapa interessada:*
INFANTILPRIMÀRIAESOBATXILLERAT

Modalitat de la visita:*
PRESENCIALTELEMÀTICA

Escola de la qual prové:

Observacions:

Protecció de dades:
Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com

 

Informació preinscripcions

 


La sol·licitud s’ha de fer en suport informàtic al Departament d’Educació


preinscripció gencat

Per a més informació

CantosIsabel
ISABEL CANTOS

Telèfon: 934 219 529, ext. 401
Horari d’atenció al públic: 8:00h. a 15:00h.
icantos@escola-proa.cat

[contact-form-7 404 "Not Found"]
SolerMerce

MERCÈ SOLER

Telèfon: 934 219 529
Horari d’atenció al públic: 15:00h. a 17:00h.
msoler@escola-proa.cat

*Camps obligatoris

Accepto les condicions de protecció de dades

Protecció de dades:
Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com

UrreaCarme
CARME URREA

Telèfon: 934 219 529
Horari d’atenció al públic: 17:00h. a 19:00h.
carmeurrea@escola-proa.cat

*Camps obligatoris

Accepto les condicions de protecció de dades

Protecció de dades:
Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com