Batxillerat

El Batxillerat proporciona als alumnes maduresa intel·lectual i humana, i també els coneixements i les habilitats que els permetin dur a terme les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.

L’alumne ha de tenir present que comença una nova etapa en el seu ensenyament secundari. Es troba davant d’un cicle no obligatori, amb la qual cosa cal tenir en compte que l’interès i la constància en l’estudi són imprescindibles per assolir els objectius i les competències bàsiques de batxillerat i per tant poder continuar la seva preparació.

En acabar batxillerat hi ha la possibilitat d’accedir al món laboral, o bé de continuar estudis superiors en els Cicles Formatius de Grau Superior o en la Universitat.

Els Batxillerats s’estructuren en una part obligatòria, formada per assignatures comunes a totes les modalitats, i una part diversificada, formada per les assignatures pròpies de cada modalitat, les optatives i el treball de recerca.

Les diferents modalitats de Batxillerat, organitzades de forma flexible, ajuden l’alumne a traçar un camí que el condueixi des de la formació general, proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum, adreçat cap a uns estudis o unes professions determinades.

Projectes en actiu

Des de l’any 1996 Proa forma part de l’Agrupació Escolar Catalana, associació d’escoles creada amb l’objectiu principal de compartir experiències i generar  projectes en el món de l’educació i l’ensenyament per tal d’oferir un servei d’interès general de màxima qualitat a Catalunya.
Des de l’any 2000 Proa ha fet xarxa amb altres centres educatius gràcies al fet de pertànyer, des de la seva creació, a la Fundació Tr@ms. Des de l’any 2017 Proa ha estat un dels centres mostra en la xarxa de renovació pedagògica i innovació educativa Escola Nova 21. Com a conseqüència, la nostra escola també forma part de les Xarxes per al Canvi creades pel Consorci d’Educació a la ciutat de Barcelona.

Orientació Psicopedagògica, acadèmica i professional

El gabinet de psicopedagogia del nostre centre disposa d’una persona amb dedicació exclusiva per a secundària amb l’objectiu d’atendre de forma personalitzada a tot l’alumnat en el transcurs de la seva escolarització.
D’això es desprèn que l’orientació, en principi acadèmica, acabi essent també de caràcter professional, responent així a la base d’especialització que conforma el currículum de batxillerat. Aquesta orientació ve reforçada pel paper de la tutoria tant en el camp acadèmic com en el camp de la investigació que inclou el treball de recerca. En definitiva, la preparació per a l’entrada a estudis superiors.

PREMIS ACADÈMICS

L’escola projecta el seu alumnat a l’exterior i una mostra d’això és la promoció de la participació dels alumnes en concursos i mostres.
Treballs de recerca: participació en les mostres de recerca de la Fundació Tr@ms, del districte i de la ciutat de Barcelona. Participació en concursos de caire universitari així com d’institucions d’investigació.
Literatura: Participació en els Jocs Florals (del districte i de la Ciutat de Barcelona) i en els premis Sambori d’Òmnium Cultural.
Premis extraordinaris de batxillerat: Promoció de la participació com a estímul de la millora acadèmica.

EXALUMNES PROA: EL MÉS IMPORTANT SÓN LES PERSONES

Els exalumnes de Proa són un dels valors principals per a nosaltres. Molts d’ells actualment són pares i mares de l’escola.
En el conjunt d’exalumnes hi podem trobar gairebé totes les varietats de professions. Per a nosaltres el més important és que cada una de les persones trobi el seu lloc en el món.
Des de fa uns anys els convidem a participar a l’activitat “Compartint talent” adreçada a l’alumnat de 1r de Batxillerat amb la intenció d’obrir horitzons professionals i
descobrir nous models vitals.

IDENTITAT PROA

L’actual comunitat educativa de l’Escola Proa és i se sent hereva del somni fundacional mantenint-ne l’esperit i amb la mirada posada en el seu origen: el desig d’unes famílies de donar als infants i joves del barri de la Bordeta una pedagogia activa i innovadora.
Si bé aquest és un dels trets distintius des de sempre, en els darrers anys els docents del centre han definit i desenvolupat un programa educatiu adaptat a les necessitats del món present i futur.

ANGLÈS A L’ESCOLA PROA

En finalitzar l’etapa de batxillerat, els materials que s’utilitzen i les metodologies que s’apliquen a l’aula faciliten que el nostre alumnat assoleixi un nivell de competència lingüística d’anglès equivalent a un C1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües. L’equip pedagògic compta amb una persona nadiua en llengua anglesa com auxiliar de conversa. Les classes d’anglès s’organitzen per nivells.

BATXILLERAT AMERICÀ

A l’escola oferim la possibilitat de cursar el Batxillerat Americà paral·lelament als estudis reglats, de forma que l’alumnat, en acabar els seus estudis, obté una doble
titulació, al marge que complementa i amplia la seva formació. Així, després d’un temps d’experiència veiem que el nostre alumnat dual creix en:
• Immersió lingüística
• Immersió personal
• Immersió tecnològica
• Creació del propi CV

El projecte educatiu de l’Escola Proa contempla que els alumnes de primer de batxillerat cursin una hora de més a la setmana de llengua, alternativament en català i castellà, per tal d’assolir un bon nivell d’expressió oral i escrita.

El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de batxillerat. El treball ha d’estar presentat i aprovat per tal de poder obtenir el títol de batxillerat. Aquest treball:

 • És una petita investigació.
 • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Està dirigit per un professor/a – tutor/a.
 • Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball (40%), l’informe escrit (40%)i la presentació oral (20%).

A efectes pràctics, a la nostra escola, l’organització del treball de recerca és la següent:

 1. Durant el primer trimestre de primer es passa informació als alumnes sobre què és el TR i possibles temes. Se’ls informa de la manera de qualificar el treball (Annex 1). Els departaments proposen llistes de temes de treball de recerca.
 2. Als alumnes se’ls passa informació continguda a https://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm
 3. Assenyalem un dia de la primera quinzena de febrer per tal que els alumnes de primer entreguin un full d’identificació on proposen les línies generals del seu futur treball de recerca Es penalitza en el seguiment dels alumnes que no ho fan.
 4. Els tutors de classe, amb l’ajuda dels departaments, valoren els temes que proposen els alumnes. Es recondueixen els temes no acceptats cap als proposats pels departaments.
 5. Es fa una primera adjudicació de tutors de treball. Cal deixar ben clar per tothom que el tutor que comença en aquest moment no té perquè ser el definitiu.
 6. Si durant la segona quinzena de febrer hi ha alumnes que no han decidit tema, se’ls pot assignar tutor i aquest pot triar tema (amb acord de l’alumne)
 7. Es recomana als alumnes de primer que assisteixin a alguna exposició oral dels TR dels alumnes de segon (durant el mes de març).
 8. S’adreça els alumnes de primer a la mostra de recerca del districte (segona quinzena d’abril)
 9. Un cop repartits els treballs, els tutors de curs informen als alumnes del seu tutor de treball i s’estableixen els primers contactes a principis de març.
 10. Cada tutor de treball de recerca farà les anotacions corresponents del seguiment al Clickedu.
 11. El treball de recerca ha de basar-se en una bibliografia impresa i contrastable a més de les consultes a internet.
 12. El treball escrit ha de tenir un mínim de 30 pàgines i un màxim de 50, en lletra de cos 11 i a doble espai (segons les instruccions de presentació de què disposen els alumnes). Amb aquesta restricció s’intenta aconseguir que el treball estigui ben redactat i elaborat i no sigui només una acumulació d’informació. Es faran les excepcions que els tutors considerin oportunes.
 1. Els tutors de treball acordaran amb els alumnes la feina (un mínim del 30% del treball) que cal que haurà de contenir el primer esborrany que s’haurà d’entregar a principis del mes de maig. El tutor el corregeix i el torna.
 2. Els tutors de treball de recerca mantindran informats als tutors de classe sobre la marxa del treball dels seus alumnes.
 3. Amb les notes finals de curs donarem el full de valoració de seguiment de la feina feta a 1r.
 4. Els alumnes han d’entregar l’esborrany definitiu a finals d’octubre i la memòria escrita definitiva durant la primera setmana de desembre, de 2n curs. Corregeix el treball el tutor i un altre professor.
 5. Es fa avaluació de treball de recerca al mes de desembre i es publica la llista d’aptes i no aptes.
 6. Els aptes fan l’exposició oral durant la primera quinzena del mes de gener. Avalua l’exposició oral un tribunal de tres professors on hi ha d’haver el tutor del treball.
 7. S’intentarà presentar a premis externs tots els treballs que tinguin qualitat suficient i compleixin els requisits demanats en cada cas.
 8. Els treballs no aptes s’hauran de refer i presentar a suficiència durant el mes d’abril. Aquests alumnes faran l’exposició oral, en el cas que el treball sigui apte, a finals de maig. La seva nota de TR es considera de recuperació.
 9. No poden optar per suficiència els alumnes que no han presentat cap treball abans. En tot cas serà el tutor qui recomani que el treball vagi directament a suficiència.
 10. No s’acceptaran treballs sense seguiment.

TRUCANT AL TELÈFON 934.21.95.29, de 9:00 a 17:00 o ON-LINE OMPLINT EL SEGÜENT FORMULARI 🔽

  *Camps obligatoris

  Persona de contacte: *

  Correu electrònic: *

  Telèfon: *

  Nom i cognoms Alumne/a: *

  Etapa interessada:*INFANTILPRIMÀRIAESOBATXILLERAT

  Escola de la qual prové:

  Observacions:

  Accepto les condicions de protecció de dades

  Protecció de dades:

  Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com