Etapes educatives

Els ensenyaments reglats que s’imparteixen a l’Escola s’estructuren en quatre etapes

Una etapa d’ensenyament preobligatori, corresponent a alumnes de 3, 4 i 5 anys, anomenada Segon Cicle d’Educació Infantil o Parvulari.

Dues etapes d’ensenyament obligatori, corresponents repectivament a alumnes de 6 a 12 anys (Ensenyament Primari) i de 12 a 16 anys (Ensenyament Secundari)

Una etapa d’ensenyament postobligatori, corresponent a alumnes de més de 16 anys, en la que s’impartexen els Batxillerats.

L’Escola Proa té al voltant de 900 alumnes, distribuïts en dues línies des de P3 fins a 4t d’ESO i en tres línies a Batxillerat, del qual imparteix totes les modalitats.

Els alumnes i a les seves famílies disposen d’una guia que conté la programació general de l ́etapa a la qual cada alumne pertany, aspectes organitzatius de l ́etapa i la normativa corresponent.

Infantil

p3-hortL’Educació Infantil constitueix l’etapa escolar que acull els nens i nenes fins als 6 anys i consta de dos cicles: Llar d’Infants de 0 a 3 anys i Parvulari de 3 a 6 anys, que és el cicle que ofereix L’Escola Proa.

Primària

primaria-pintura1L’educació primària és una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i de les nenes, que s’inicia en finalitzar l’educació infantil i continua en l’educació secundària obligatòria.

Secundària

eso-estudi-TV1Un dels objectius que pretén assolir l’Ensenyament Secundari Obligatori és l’accés de tot l’alumnat als elements bàsics de la cultura i una formació encaminada a afavorir que els joves assumeixin els seus deures, que els permeti la construcció de la pròpia personalitat i que els prepari per a l’accés a l’educació postobligatòria i per a la incorporació a la vida laboral.

Batxillerat

batxillerat-estudis-2Aquesta etapa proporciona als alumnes maduresa intel·lectual i humana, i també els coneixements i les habilitats que els permetin dur a terme les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.