Primaria

L’educació primària és una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i de les nenes, que s’inicia en finalitzar l’educació infantil i continua en l’educació secundària obligatòria.

 

Cicle INICIAL……(6-8 anys)

Cicle MITJÀ……(8-10 anys)

Cicle SUPERIOR……(10-12 anys)

 

Tenint present que el grau de maduresa d’alumnes de la mateixa edat no és uniforme, preveure els continguts per cicles de dos anys permet adaptar millor l’activitat docent a les característiques de cadascun.

Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

Per tal d’aconseguir-ho hi ha uns aspectes que són bàsics i estan garantits en la manera de treballar a la Primària de l’Escola Proa.

El suport psicopedagògic amb psicòlogues, logopedes i mestres de reforç, permet una atenció personalitzada a tots els nivells de primària.

Els tallers de raonament al cicle inicial i al cicle mitjà, que són elaborats per la psicòloga del cicle, estan pensats per afavorir al màxim el procés de desenvolupament cognitiu i grafo-perceptiu. Intervenen la psicòloga i la tutora a la mateixa aula.

Els tallers de català al CI, CM i CS pretenen reforçar i ampliar els aspectes treballats a la classe utilitzant material pensat per a diferents nivells, treballant la discriminació auditiva i utilitzant agrupaments flexibles diferents del grup classe.

Els tallers de matemàtiques al cicle inicial reforcen i amplien tots els aspectes treballats a classe i utilitzen material manipulatiu en grups reduïts i flexibles. Al cicle mitjà es reforcen els problemes i es treballa amb mig grup. I al cicle superior es reforcen el càlcul i els problemes treballant amb mig grup i a nivells diferents.

Als tallers de castellà i anglès els grups es desdoblen i es treballen, sobretot, aspectes de l’expressió oral.

Currículum d’Educació Primària

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris (el saber, saber fer, saber ser i saber estar), els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, centrar-se en les competències afavoreix que l’alumnat integri els seus aprenentatges, posant en relació els distints tipus de continguts i utilitzantlos de manera efectiva en diferents situacions i contextos. I, en tercer lloc, això orienta el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, per inspirar les distintes decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge.

La finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assoleix com a conseqüència del treball en distintes àrees.

Perquè el currículum sigui coherent amb els plantejaments que s’acaben de proposar cal preveure dos grups de competències bàsiques: unes són les més transversals, que són la base del desenvolupament personal i les que construeixen el coneixement, entre les quals cal considerar les comunicatives, per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge i les relatives al desenvolupament personal; i un segon grup, les més específiques, relacionades amb la cultura i la visió del món, que faran que les accions dels nois i noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i adequades.

VOLS VISITAR L’ESCOLA?

Per a més informació

monica-garcia
MÒNICA GARCIA

Telèfon: 934 219 529, ext. 201
Horari d’atenció al públic: 8:30h. a 17:00h.
monicagarcia@escola-proa.cat

  *Camps obligatoris

  Accepto les condicions de protecció de dades

  Protecció de dades:

  Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com  LALI ARRUFAT

  Telèfon: 934 219 529, ext. 205
  Horari d’atenció al públic: 16:00h. a 18:30h.
  larrufat@escola-proa.cat

   *Camps obligatoris

   Accepto les condicions de protecció de dades

   Protecció de dades:

   Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com