Un personal compromès

Els i les mestres constitueixen la clau de volta de la comunitat educativa; no només són responsables de portar a terme el projecte pedagògic i curricular de l’escola, sinó que són protagonistes de la seva constant revisió i perfeccionament. La seva qualitat humana i professional, la seva formació continuada, el seu treball individual i com equip, la seva implicació i identificació amb l’ideari de l’escola són garantia d’avançar vers els objectius que ens proposem.

Tenen definits uns programes amb objectius, continguts i metodologia i els revisen periòdicament. Treballen en equip per tal de garantir la coherència i gradació dels ensenyaments de tot el que es fa a l’escola. Per tant, es coordinen amb els altres tutors i especialistes del mateix nivell; amb els mestres de graus successius; cada cicle i etapa amb els cicles i etapes anteriors i consecutius; també es coordinen per departaments d’àrees i com a claustre.

El personal d’administració i serveis desenvolupa tasques de suport imprescindibles per a l’educació; a més, en molts casos, fa una important tasca educativa directament amb els alumnes, ja sigui des del servei de menjador o les activitats extra lectives entre d’altres.

Totes les persones que realitzen aquests serveis assumeixen el seu rol educatiu amb coresponsabilitat amb tots els altres membres de la comunitat educativa.